PHP : ใส่เลข 0 นำหน้าเลขลำดับ

จากโจทย์ต้องการให้ใส่เลขแสดงลำดับของพนักงาน/ลูกค้า 4 หลักโดยถ้ากรณีจำนวนไม่เต็ม 4 หลักให้ใส่ 0 เพื่อให้เต็ม 4 หลัก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
// ใช้ฟังก์ชัน substr
$x_number = "101";
$x_string =  substr("00000".$x_number,-4,4);
echo $x_string;
echo "<br>";
// ใช้ฟังก์ชัน str_pad
echo str_pad($x_number, 4, "0", STR_PAD_LEFT);
// โครงสร้าง str_pad
// str_pad($ชื่อตัวแปรหมายเลขสมาชิก,จำนวนหลักที่ต้องการ,"ตัวที่ต้องการเติมเข้าไปให้เต็มหลักที่กำหนด เช่น # หรือ 0",ด้านที่ต้องการให้เติม ซ้าย ขวา หรือ ทั้งสองข้าง);
 
?>

 

แสดงผลเป็น

0101
0101

จะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้ substr หรือ str_pad ก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

จดไว้กันลืม