Crystal Report & Visual Studio.net 2010

Crystal Report นับเป็นเครื่องมือสำหรับทำรายงาน ที่มีความสามารถ ที่ทำงานร่วมกับชุดเครื่องมือ Visual Studio ของบริษัท Microsoft ได้เป็นอย่ำงดี ซึ่ง Crystal Report นั้นปัจจุบันถือลิขสิทธิ์โดยบริษัท SAP เดิมในเวอร์ชันเก่ำเช่น Version 2000, 2003, 2005 หรือ 2008 จะมีชุดเครื่องมือของ Crystal Report Integrate มำให้แล้ว แต่ในเวอร์ชัน 2010 กับไม่พบชุดเครื่องมือดังกล่ำวทำให้เหล่าโปรแกรมเมอร์หลายๆ ท่านเกิดอากสรงงกันเป็นทิวแถวว่ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมชุดเครื่องมือนี้ถึงได้หำยไป เกิดเป็น คำถามมมากมายทั้งในเว็บไทย และเว็บต่างประเทศ (รวมถึงผู้เขียนบทควำมนี้ด้วย) จากการหาข้ออมูลก็พบว่าเครื่องมือ Crystal Report ยังคงเป็นเครื่องมือฟรีเช่นเดิมเพียงแต่ใน Visual Studio.net เวอร์ชัน 2010 เป็นต้นไปเราต้องไปดาโหลดตัวติดตั้งมาติดตั้งเอง และต้องทำการเพิ่ม Components เข้าไปเอง จึงจะปรากฏเครื่องมือนี้ขึ้น

download เอกสาร